หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Film Archive


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำระบบทะเบียนภาพยนตร์และ สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ   และเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
  2. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
  3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้มี การใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ
  4. ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมทั้งสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
  5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
  6. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
  7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับ หอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่น ๆ   ทั้งในและต่างประเทศ
  8. เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
4. หม่อมหลวงวราภา อุกฤษณ์
5. นายประวิทย์ แต่งอักษร
6. นายนนทรีย์ นิมิบุตร
7. หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย
8. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
9. นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส
10. นายมารุต บูรณรัช
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  คำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการ

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต

สถานที่ติดต่อ

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2013-14
โทรสาร 0 2482 2015

www.fapot.org