สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Hydro and Agro Informatics Institute


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
  2. นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
  3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
  4. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (รักษาการ)
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. อธิบดีกรมชลประทาน
5. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
7. นายศิวะพร ทรรทรานนท์
8. พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง
9. นายวีระ วงศ์แสงนาค
10. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการหมดวาระตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการ

ดร.รอยล จิตรดอน

สถานที่ติดต่อ

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2642 7132
โทรสาร 0 2642 7133

www.haii.or.th