สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

https://www.businesseventsthailand.com/


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศให้มีมาตรฐานสากล
  2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
  3. ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการแก่ผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชำนาญและมีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและแนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ
  5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3. อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
4. อธิบดีกรมศุลกากร
5. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. นายพสุ โลหารชุน
7. นายสุรพล เศวตเศรนี
8. นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย))
9. นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล (ผู้แทนนายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย))
10. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ (นายกสมาคมโรงแรมไทย)
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


(คณะกรรมการครบวาระ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567)


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สถานที่ติดต่อ

989 ชั้น 26 อาคารสยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2694 6000
โทรสาร 0 2658 1411

www.tceb.or.th