ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ดำเนินงานวิจัย รวบรวม เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล และข้อสนเทศในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  2. รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  3. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
  4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชนในการผลิตนักวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4/1)ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติอย่างยั่งยืน
  5. ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับงานและการบริการของศูนย์เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับสถาบันและหน่วยงานอื่น
  6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
  7. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ สุกรี เจริญสุข
2. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
3. นายสมนึก พิมลเสถียร
4. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
5. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ
6. ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
8. รองศาสตราจารย์วิลาสินี อดุลยานนท์
9. นายโชค บูลกุล
10. นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการ

ดร.โสมสุดา ลียวณิช

สถานที่ติดต่อ

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2880 9429
โทรสาร 0 2880 9332

www.sac.or.th