ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2558

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
ขอหารือการรับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน สอซซ.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
2. ขอปรับกลุ่มองค์การมหาชน ของ สสนก.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

3. การปรับปรุงแก้ไข พรฎ.จัดตั้ง สทอภ.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

4.การขอยกเว้นการกำหนดกรอบวงเงิน สบพน.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

5.การขอยกเว้นการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่าย สทอภ.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

6. ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มหิดลวิทยานุสรณ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

7. ขอหารือการกำหนดสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ พกฉ.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

8.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการของ สปสช.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

9.ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อบก.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

10.ขอทราบแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถาบัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

11. การปรับปรุงแก้ไข พรฎ.จัดตั้ง สทอภ.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด