ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2554

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กรรมการโดยตำแหน่ง) สวอ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2. ตอบข้อหารือการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายการฝึกอบบรมและการประชุมระหว่างประเทศ อบก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปรแก่ ผอ องค์การมหาชน สวก

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
5.แนวทางการเช่ารถ รพ บ้านแพ้ว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6.หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลด

7.การปฏิบัติตาม พรบ พัฒนาระบบมาตรวิทยา 2554
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8.การจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน พอช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9.แนวทางการให้ภาคเอกชนลงทุนในกิจการของหน่วยงาน รพ บ้านแพ้ว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10.กฎหมายกรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11.การจ่ายค่าชดเชย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา สทน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12.การปฏิบัติตาม พรบ พัฒนาระบบมาตรวิทยา 2540
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13.การขยายขอบเขตการดำเนินงานของ สพพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14.แนวทางการแต่งตั้ง ผอ ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่ง รพ บ้านแพ้ว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15.ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร Sipa
ดาวน์โหลด

16.ปัญหาการแต่งตั้ง ผอ Sipa
ดาวน์โหลด

17.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ
ดาวน์โหลด

18.การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สดร
ดาวน์โหลด

19.การชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา สพธอ
ดาวน์โหลด

20.การจ่ายค่าชดเชย สบพน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21.ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22.ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สคพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23.ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สรพ
ดาวน์โหลด