ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2549

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
ขอเชิญประชุม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.ขอยืนยันเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางราชการขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3.
ขอข้อมูลและหารือแนวทางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินและเป็นรายเดือน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4.
การพิจารนาแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5.
ขอหารือการปรับเงินเดือนผู้อำนวยการสถาบันกองทุุนพลังงาน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6.
ขอหารือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจำ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด