ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2547

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

เล่ม 1

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
การออกระเบียบ ข้อบังคับขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3.
การกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ต่อค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุรุสถาและะเลขาธิการคุรุสถา
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4.
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบัน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5.
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6.
การประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

เล่ม 2

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
การกำหนดเบี้ยประชุมขององค์การมหาชนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.การประเมินผลและการยุบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3.
การปรับปรุงหลังเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด