ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2560

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
การทำตรา เครื่องหมาย บัตร จนท สสปท.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2. ตัวชี้วัดการสรรหาเลขาธิการ -สพฉ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3. ข้อหารือเกี่ยวกับสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ -สรอ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.หารือผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง -สพภ.

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
5.หารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยออกหนังสือรับรอง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6. ตรวจสอบสถานะองค์การมหาชน - อสมท.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน - สปสช

ดาวน์โหลด
8.การกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการสรรหา ผอ. - สดร.

ดาวน์โหลด
9.คุณสมบัติประธานกรรมการ สมศ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10.การจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐาน ผอ. - สถาบันมาตรวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11. สรรหา ผอ. สวอ
ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด 
12.ข้อหารือการให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน กรณี สวอ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
13.สรรหา ผอ. DEPA
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
14. ขอหารือการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
15. การดำเนินการสรรหา ผอ. พอช.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
16. การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ สทอภ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
17. ร่างระเบียบข้อบังคับ เครื่องแบบ สพภ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
18. การเพิ่มกรอบอัตรากำลัง สทอภ.

ดาวน์โหลด