ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2555

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1.การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ สบพน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน พอช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3.การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ สสปน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) สปสช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5.การจ่ายเงินค่าชดเชย สบพน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6.หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน อบก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7.การจ่ายค่าชดเชย SIPA
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8.กรอบอำนาจให้สัตยาบัน สนช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9.การพิจารณาอนุมัติบุคคล สสปน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10.การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สปสช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11.การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ การแพทย์ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12.ภาษีมูลค่าเพิ่ม สทศ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13.ข้อสอบถามค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม สนช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14.ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รร.มหิดล

ดาวน์โหลด
15.การปรับปรุงการบริหารงาน สพพ.

ดาวน์โหลด
16.ข้อความอนุเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด