ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2561

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544
ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
การเทียบสถานะของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับส่วนราชการ
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
3. การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย กรณี สสว.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4.การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สนช.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5.การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6.หลักเกณฑ์ตามมาตรา5/8 (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) กรณี บจธ.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ กรณี บจธ.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
8.ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ ม.5/8 (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ) กรณี สสปท.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด