ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2556

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับ เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1. 
การใช้จ่ายเงินรายได้สำนักงาน (สสปน.)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สวทช.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3.แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้แก่ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สทอภ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5.ข้อหารือการปรับโครงสร้างเงินเดือน กองทุนฟื้นฟู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6.ข้อหารือกรณีพนักงานต้องการต่ออายุการปฏิบัติงาน กองทุนฟื้นฟู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7.ข้อหารือ สตง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8.ข้อหารือการต่ออายุการปฏิบัติงาน ผอ สพพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9.ข้อหารือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สวทช
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10.กรอบวงเงินรวมบุคลากร รร มหิดล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11.กรอบวงเงินรวมบุคลากร สทน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12.กรอบวงเงินรวมบุคลากร สรพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13.กรอบวงเงินรวมบุคลากร สบพน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14.การกำหนดมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน สวพส
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15.การพ้นสภาพของ ผอ และเจ้าหน้าที่ สพพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16.การใช้รถยนต์สำนักงานของผู้บริหารองค์การมหาชน Tcels
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17.การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นรางวัลจูงใจแก่พนักงาน  สถาบันมาตรวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18.ข้อหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำปี สซ.
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19.ค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษ อบก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20.การออกระเบียบการใช้จ่ายเงินฯ สทอภ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด