ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2548

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

เล่ม 1

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
ขอหารือเรื่องการรับเบี้ยประชุมดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.การสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3.
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4.
พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการสถาบัน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5.
ขอทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6.
ขอชี้แนะเพื่อความชัดเจนในหลักเกณฑ์การกำหนดดอกเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8.
การตั้งกลุ่มองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกำกับ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

เล่ม 2

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.การกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด