ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2550

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้อำนวยการ (กรณี พอช.)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.การหารือเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3.
การจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อเสนอโครงกาารวิจัยการเกษตร
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4.
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ อพต.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5.
หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีสูญ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6.
การประเมินผลองค์กร
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7.
การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการประเมินผลหหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตเฉพาะ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8.
กรณีข้าราชการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9.
การจ้างเหมาบุคคลติดตามประเมินผลและจ้างพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10.
แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11.
การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา 42
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12.
การขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13.
การสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด