ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2546 - 2544

แชร์หน้านี้

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1. 
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการบริหารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2.การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3.
การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4.
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5.
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด