ตอบข้อหารือ

แชร์หน้านี้

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ข้อหารือ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ข้อหารือ เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

แจ้งเหตุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนพ้นจากการดำรงตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

2.

การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 2

3.

แจ้งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

4.

แจ้งครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ข้อหารือ เรื่อง ระเบียบ/ ข้อบังคับขององค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

 


 

การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การขอปรับข้อมูลประกอบการพิจารณา (ร่าง) ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

2.

รายละเอียดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 2

 

การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

 


 

การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

การจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

2.

การขอจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

การขอทบทวนอัตรากำลังขององค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การกำหนดกรอบอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ข้อหารืออื่น ๆ

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

ร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

-

ดาวน์โหลด