ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2563

แชร์หน้านี้

2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544

ข้อหารือ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

-

ดาวน์โหลด

 

2.

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผันแปร/ค่าตอบแทนพิเศษให้กับรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

3.

การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

4.

การกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

-

ดาวน์โหลด

5.

แนวทางการกำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการกรณีต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรณี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

 

ข้อหารือ เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

2.

การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

3.

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

4.

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

5.

การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ข้อหารือ เรื่อง ระเบียบ/ ข้อบังคับขององค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

ขอหารือการกำหนดใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การอุทธรณ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

2.

ยุทธศาสตร์ระยะ ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) และการติดตามประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

3.

การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

ดาวน์โหลด

4.

ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของ บธจ. สิ้นสุด ณ วันที่ มิถุนายน 2563

-

ดาวน์โหลด

 

การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 – 2565 และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 - 2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

ขอหารือสถานะการเป็นหน่วยงานของรัฐของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

-

ดาวน์โหลด

 

การจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การขอทบทวนการจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

-

ดาวน์โหลด

2.

การขอปรับกลุ่มสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

3.

การขอปรับกลุ่มศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการปรับเพิ่มอัตรากำลัง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

การขอทบทวนอัตรากำลังขององค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

การเสนอปรับเพิ่มอัตรากำลังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

2.

รายงานการบรรจุอัตรากำลังของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ข้อหารืออื่น ๆ

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือ

หนังสือตอบ

1.

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง

-

ดาวน์โหลด

2.

ขอทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

3.

ความเห็นของอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน และกองทุน กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

4.

องค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

5.

ความเห็นและการพิจารณาเรื่องความไม่ซ้ำซ้อนของภารกิจองค์การมหาชนตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1

ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

ดาวน์โหลด

6.

การขอยกเว้นปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน กรณี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

7.

การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

8.

การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการชั่วคราว

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

9.

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

10.

ขอหารือการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนให้แก่ภาคเอกชน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด